Dementsuse Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut.  Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.  Luuakse maakondlikud koostöövõrgustikud, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja muud piirkonnas tegutsevad võtmeisikuid. Üle-eestiliselt viiakse läbi kontaktnõustamisi nii dementsusega inimestele ja nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele.
Dementsuse Kompetentsikeskust loovad MTÜ Elu Dementsusega, SA Viljandi Haigla, SA EELK Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool.  
Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks sõlmis Sotsiaalministeerium septembris 2018 lepingu nelja ühispakkujaga kuni 31.detsembrini 2021.